September

Tour 3          01.09.2017     15:00     Freitag

Tour 3          03.09.2017     18:00     Sonntag

Tour 2          04.09.2017     15:00     Montag

Tour 4          06.09.2017     9:00     Mittwoch

Tour 3          07.09.2017     10:00     Donnerstag

Tour 1          08.09.2017     9:00     Freitag

Tour 1          10.09.2017     10:30     Sonntag

Tour 3          11.09.2017     12:00     Montag

Tour 1          12.09.2017     11:30     Dienstag

Tour 3          13.09.2017     13:00     Mittwoch

Tour 1          14.09.2017     13:00     Donnerstag

Tour 4          15.09.2017     15:00     Freitag

Tour 3          16.09.2017     16:00     Samstag

Tour 4          20.09.2017     9:00     Mittwoch

Tour 3          21.09.2017     10:00     Donnerstag

Tour 1          22.09.2017     9:00     Freitag

Tour 3          23.09.2017     11:00     Samstag

Tour 1          24.09.2017     10:30     Sonntag

Tour 4          25.09.2017     11:00     Montag

Tour 1          26.09.2017     11:30     Dienstag

Tour 3          27.09.2017     13:00     Mittwoch

Tour 1          28.09.2017     12:30     Donnerstag

Tour 3          29.09.2017     14:00     Freitag


Oktober

Tour 4          06.10.2017     9:30            Freitag

Tour 3          08.10.2017     10:30     Sonntag

Tour 4          09.10.2017     10:30     Montag

Tour 3          11.10.2017     12:00     Mittwoch

Tour 3          12.10.2017     13:00     Donnerstag

Tour 3          13.10.2017     14:00     Freitag


Alle Termine